lavendel2

   
nachtmiel
 
yn dizze nacht binne Jo my nei
ik fiel Jo leafde streamen
it makket my sa klear en rom
yn leafdefol ferkearen
 
yn dizze nacht binne Jo my nei
in nacht sa frjemd en fredich
in glimke fan in nije tiid
dat bin ik no sa nedich
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)