lavendel2

breda 2011 6 066 13

samling

in wolkehimel
mei wetterdrippen
rigels boeken
mei har ynhâld

wurden rinne ús
as lei wetter
yn ‘e earen

wetterstreamen
wurdestreamen

fertize
libbenswetter
yn tiidsromte

aukje wijma