lavendel2

leafde

wat kwetsber is 
sa nedich
ferlet hat fan
in waarme hân
op 't skouder

komt hjir te plak
by moaie minsken

dy each hawwe
foar wat nedich is
en leafdefol soargje

har hert en hannen
binne beskikber
om minsken in triuwke
yn 'e rech te jaan

aukje wijma