lavendel2

wûnderlik

Wyn dy ‘t rûnom
te fielen is

ûnderweis
troch eagen
en herten

dy ‘t iepen stean

aukje wijma